ОП „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Проверете дали сте допустим кандидат безплатно!

Внимание! Срокът за кандидатстване по тази програма е изтекъл!Поради изтичане на срока за кандидатстване, програмата не е активна и не можете да подадете запитване по тази програма.
Код на основна икономическа дейност
ВНИМАНИЕ! ДОПУСТИМИ СА САМО КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ИМАТ КОД НА ДЕЙНОСТТА, ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК!
Данни за фирмата
Моля опишете имената и ЕИК на дружествата от групата.
Данни за предприятието за последните три приключили финансови години
Вместо да попълвате формите за финансова информация, може да изпратите ОПР / Баланс и отчет за заетите лица за 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. на е-мейл: eufunds@pisar.bg, като в е-мейла посочете името на дружество, за което изпращате информация.

„Приходи от износ – Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код 15700)
„Нетни приходи от продажби“ (код 15100)
„Приходи от оперативна дейност“ (код 15000)
„Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство“ (код 15200)
„Намаление на запасите от продукция и незавършено производство“ (код 10100)
„Разходи за суровини, материали и външни услуги“ (код 10200)
„Разходи за персонал“ (код 10300)
„Разходи за амортизация и обезценка“ (код 10400)
„Печалба“ (код 14400) от разходната част на ОПР
„Сума на актива“ (код 04500)
Актив на баланса - Общо за раздел „В“ (код 03000)
Вземания от клиенти и доставчици над 1 година (код 03211)
Вземания от предприятия от група над 1 година (код 03221)
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година (код 03231)
Други вземания над 1 година (код 03241)
Пасив на баланса - Общо по раздел В – над 1 година (код 07002)
Собствен капитал (код 05000)
Общо задължения - до 1 година (код 07001)
Средносписъчен брой на персонала
Допълнителни въпроси
Дата на изтичане на стандарта
Към кои от посочените по-долу дейности проявявате конкретен интерес?
За повече информация - натиснете тук и погледнете стр.16


Данни за връзка

Какви са следващите стъпки?

Въведените от Вас данни ще бъдат прегледани в най-кратък срок от нашият експертен екип, след което ще се свържем с Вас за допълнителна информация, при необходимост от такова, за преценка на допустимостта на проектната идея и вариантите за кандидатстване пред Вас.

Внимание! Срокът за кандидатстване по тази програма е изтекъл!Поради изтичане на срока за кандидатстване, програмата не е активна и не можете да подадете запитване по тази програма.

Личните данни са 100% защитени!