Този сайт е управляван от Фондация "Граждани срещу бюрокрацията"

гр. София 1000,
ул. Христо Белчев 3
ЕИК: 176861212

и "ПИСАР.БГ" ЕООД

гр. София 1000,
ул. Христо Белчев 3
ЕИК: 203625075

Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:

1. Обща информация относно услугите:
1.1. Използвайки услугите на pisar.bg, автоматично се съгласявате да спазвате настоящите общи условия.
1.2. Услугите са безплатни, с регистрация и без регитрация, като можете:
1.2.1. Да генерирате ваши документи, използвайки формите, които предлагаме;
1.2.2. Да съхраните генерираните документи.
1.3. С попълването на e-mail във формите на сайта се съгласявате да получавате електронни съобщения и регулярни бюлетини от нас.
1.4. Услугите не са свързани с допълнителни разходи за потребителя;
1.5. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола, а ако няма регистрация - свободно;
1.6. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия.
1.7. Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;

2. Регистрация:
2.1. В случай, че има регистрация ,за да ползвате услугите е необходимо да се регистрирате, като попълните като попълните достъпната в реално време (on-line) електронна форма на pisar.bg.
2.2. Длъжни сте да предоставите пълни и верни данни относно своята самоличност, или относно представляваното от Вас юридическо лице, както и другите изискуеми от електронната форма на pisar.bg данни. Необходимо е да актуализирате предоставените данни в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.
2.3. Можете да се регистрирате само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
2.4. При регистрацията си трябва да въведете e-mail, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в pisar.bg. Чрез това потребителско име и парола Вие се индивидуализира при използване на предоставяните услуги.
2.5. С попълване на данните си при Вашата регистрация на pisar.bg и чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „запознах се с правилата за работа", намиращи се в електронната форма за регистрация, Вие декларирате, че сте запознат с тези общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.
2.6. След деклариране на Вашето съгласие с общите условия, на посочения от Вас електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на Регистрацията.
2.7. След активирането се създава Вашият акаунт и се счита, че между Вас и ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" сключен договор.
2.8. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени, екипът на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа Ви до ползване на услугите.
2.9. Длъжни сте да полагате всички грижи за запазване на потребителското си име и паролата за достъп до услугите в pisar.bg в тайна от трети лица.
2.10. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското Ви име или парола за достъп от трето лице.
2.11. pisar.bg предоставя място за съхранение единствено на данни, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че съхраняваните от Вас материали не отговарят на посочените по-горе изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към тях ще бъде деактивиран, като за неговото ново активиране ще трябва да преминете през нова процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на уебсайта и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.
2.12. Въпреки че pisar.bg не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт файлове и данни, си запазваме правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които и биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация, ако ние сметнем това за необходимо.
2.13. pisar.bg не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от Вас.

3. Изменение на общите условия:
3.1. Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" услуги и да прекратите договора.
3.2. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на pisar.bg, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-сайта, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА". Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.
3.3. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на pisar.bg и/или ще бъде изпратено съобщение до електронната Ви поща, съдържащо текста на измененията. Ще имате 15 дневен срок да се запознае с тези промени.
3.4. Ако не заявите изрично в предоставения Ви срок, че отхвърляте промените чрез изпращане на съобщение до ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", ще се счита, че са обвързани от тях.
3.5. За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко Ваше ползване на услугите, след тяхното обявяване на уеб-сайта на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА".
3.6. В случай че заявите несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.
3.7. Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

4. Защита на личните данни
4.1. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №415925, съгласно Удостоверение от КЗЛД №415925/25.05.2015г. Обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства.
4.2. Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", предоставянето на лични данни на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" е доброволно. Доколкото ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА".
4.3. Личните данни се обработват и ползват от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 35 и сл.).
4.4. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново” № 25, както и във всички клонове на Фондацията.
4.5. С приемането на тези общи условия, давате своето изрично и безусловно съгласие, Дружеството да обработва личните Ви данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.
4.6. Със приемането на тези общи условия декларирате, че Ви е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че сте запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че сте уведомени, че можете да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на pisar.bg, на адреса на офиса на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", посочен в началото на тези общи условия, и давате своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената от Вас информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения между Вас договор за ползване на услугите на pisar.bg.

5.Ограничаване на отговорността /Disclaimer/
5.1. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
5.2. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез pisar.bg.
5.3. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.
5.4. Предлаганите услуги от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", предлагани на pisar.bg не представляват юридическа услуга, консултация или други, съгласно Закона за адвокатурата, и не биват да бъдат тълкувани като юридически услуги.
5.5. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.
5.6. Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.
5.7. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.
5.8. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
5.9. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

6.Обезщетения
6.1. При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

7. Дарения
7.1. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" може да приема дарения от всяко Физическо или Юридическо лице.

8. Авторско право
8.1. Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА". Всеки потребител на сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт без предварително писмено разрешение на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА".

9.Прекратяване на договора
9.1. Можете да прекратите договора по всяко време, чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „прекрати акаунта ми”, намиращи се на pisar.bg. С извършването на тези действия акаунтът Ви автоматично ще бъде прекратени и достъпът Ви до него ще бъде преустановен.
9.2. В случай на ползване на услугите без регистрация, прекратяване на ползването на услугата се счита, когато потребителя спре да използва услугите.
9.3. В случай, че потребителите на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" не изпълнят някое от своите задължения по договора, ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

10. Използване на бисквитки
10.1. С използването на сайта pisar.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

11. Други
11.1. ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" ще съхранява електронното изявление за сключения с потребителите договор на своите сървъри. Всички договори с потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското материално право.