Да, сигурно е!

Използваме криптирана връзка, както и защитени сървъри.

Инвестирахме средства и време, за да защитим максимално вашите данни. Сървърите ни се намират в Германия в изчислителен център с 24-часова охрана, с контрол на достъпа чрез биометрия.

Съхраняването на информацията става в криптиран вид и дори ние нямаме достъп до нея. Тъй като защитата на вашите данни е приоритет от най-високо ниво за нас, използваме криптиране абсолютно навсякъде чрез SSL с 256-битов ключ.

Защита от злоупотреби

Тъй като в последните години има бум на злоупотреби с лични данни, много хора загубиха имоти и пари, ние направихме максималното, за да защитим личните данни и на практика са абсолютно защитени.

Съхраняването на лични данни е нещо изключително отговорно, затова изградихме система за защита, която да гарантира вашето спокойствие. Нямаме нито един регистриран случай на злоупотреба!

Защита от хакерски атаки

Въпреки, че нашият екип се състои изцяло от млади хора, имаме 20-годишен опит с Интернет и знаем как да изградим надеждна защита, включително от хакерски атаки.

Разполагаме с една от най-модерните и мощни защитни стени (Firewall), която защитава от известни хакерски атаки, включително Denial of Service (DoS).

Вашите лични данни са на сигурно място!

ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", със седалище и адрес на управление: гр.София 1504, район „Оборище”, ул. „Велико Търново” № 25, БУЛСТАТ 176861212, вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №415925, съгласно Удостоверение от КЗЛД №415925/25.05.2015г.", ви уведомява, че:

  • Обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства.

  • Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", предоставянето на лични данни на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" е доброволно. Доколкото ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА".

  • Личните данни се обработват и ползват от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 35 и сл.).

  • Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново” № 25, както и във всички клонове на Фондацията.