ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.
Кои сме ние и какво предлагаме?Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" е организация, която се стреми да открие пред гражданите и малкия бизнес в България допълнителни възможности, чрез които да дофинансира своите проекти, опрости процесите по тяхното стартиране и повиши ефективността си по управлението им, като същевременно намали административната тежест.

Това, което предлагаме е:
 • Да ви информираме за възможностите за финансиране, посредством оперативните програми на ЕС;
 • Да потвърдим допустимостта Ви като кандидат, след като попълните създадената от нас форма;
 • Да продължим консултацията, като в случай, че сте допустим кандидат, ще се свържем с вас и ще Ви предоставим безплатна такава, на която ще Ви посъветваме за следващите стъпки, свързани с финансирането.
 • Опис на процедуратаРазмер на помощта, равна на до 70% от проекта – от 50 000 лв. до 391 166 лв.

  Продължителност - 18 месеца

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 17:30 часа на 15.08.2016 г.
  Допустими кандидатиДопустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
  1. Tърговци

  2. Mикро, малко или средно предприятие

  3. Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)

  4. Реализирали минимален размер на нетни продажби общо за 2013, 2014 и 2015 г:
 • Микро предприятие - 210 000 лв
 • Малко предприятие - 750 000 лв
 • Средно предприятие - 3 000 000 лв

 • 5. Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
 • Допустими дейностиВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече започнали и/или реализирани дейности, или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма

  I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията


  1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

  1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
  1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
  1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

  2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:

  2.1 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания”
  2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
  2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС
  2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения

  3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

  3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП)
  3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

  4. Ре-сертификация на системите за управление:

  4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията
  4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

  5. Реинженеринг на процесите в предприятията:

  5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията
  5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения

  6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:

  6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП
  6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа

  II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

  1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери
  2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери
  3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения
  4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)
  5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри

  Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.
  Личните данни са 100% защитени!