ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.
Кои сме ние и какво предлагаме?Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" е организация, която се стреми да открие пред гражданите и малкия бизнес в България допълнителни възможности, чрез които да дофинансира своите проекти, опрости процесите по тяхното стартиране и повиши ефективността си по управлението им, като същевременно намали административната тежест.

Това, което предлагаме е:
 • Да ви информираме за възможностите за финансиране, посредством оперативните програми на ЕС;
 • Да потвърдим допустимостта Ви като кандидат, след като попълните създадената от нас форма;
 • Да продължим консултацията, като в случай, че сте допустим кандидат, ще се свържем с вас и ще Ви предоставим безплатна такава, на която ще Ви посъветваме за следващите стъпки, свързани с финансирането.
 • Цел на процедуратаПредоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проектМинималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 50 000 лева.
  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 1 500 000 лева.

  ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК , не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно намалява размера на безвъзмездната помощ до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

  ВАЖНО: Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", следва да имат предвид, че ако са одобрени и сключат административен договор за предоставяне на БФП, то стойността на тази БФП ще бъде взета предвид при пресмятането на горепосочените максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при финансовата оценка на проектните предложения, както и на етап договаряне по настоящата процедура.

  В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

  I. Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“
  (приложимо само в случаите, когато предприятията са заявили регионална инвестиционна помощ за дейности, свързани с основна промяна в целия производствен процес) е, както следва:

  Допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), за предходните три отчетни периода (години).

  За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи:
 • Под активи се има предвид дълготрайни материални и нематериални активи.
 • Амортизацията на активите се изчислява като сумата на разходите за амортизацията на активите за предходните три отчетни периода преди започване на работата по инвестицията.
 • Взема се предвид само амортизацията на частта от съответния актив/активи, която се използва за метода за производство, който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства.
 • Частта от актива се определя като част от площта на недвижимия имот или съответно част от капацитета на съответните съоръжения, машини и оборудване.


 • II. Максимален размер на помощта
  Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Елемент A „Инвестиции, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:

  А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:
  а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в Югозападен район (NUTS2);
  б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван извън Югозападен район (NUTS2).

  Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.

  Б) Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над левовата равностойност на 50 000 000 евро.

  Единен инвестиционен проект е всяка първоначална инвестиция, започната от един и същ бенефициент (на равнище група) в срок от три години, считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели.
  Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие1, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

  Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:
 • предприятието кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Ж към настоящите Условия;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

  В случай че кандидатът е заявил минимална помощ както по Елемент A „Инвестиции“, така и по Елемент Б „Услуги“, общият размер на помощта за едно и също предприятие следва да бъде в съответствие с горните прагове.
 • Максималният размер на помощта по елемент А „Инвестиции“ не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „т“от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, който е левовата равностойност на 15 млн. евро .

  Праговете, посочени в т. 1), т. 2) и т. 3) не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. Спазването на праговете по т. 1), т. 2) и т. 3) освен чрез Декларацията за държавни/минимални помощи по Приложение Е ще бъде проверявано и чрез проверка в Информационна система "Регистър на минималните и държавните помощи", в Публичния регистър на Европейската комисия, в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН) и в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

  Средният годишен бюджет за държавната помощ по процедурата, попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, не следва да надхвърля 150 млн. евро.
  Процент на съфинансиране
  По Елемент А „Инвестиции“
  Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

  А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:
  Категория на предприятието
  Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)
  Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)
  Микро и малки предприятия
  70 %
  45 %
  Средни предприятия
  60 %
  35 %
  ВАЖНО: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, финансирани по режим „регионална инвестиционна помощ“, с изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район.
  Категория на предприятието
  Максимален интензитет на помощта
  Микро и малки предприятия
  70 %

  Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля праговете, посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
  Категория на предприятието
  Максимален интензитет на помощта
  Микро и малки предприятия
  65 %
  Средни предприятия
  55 %
  ВАЖНО: Максималните размери на помощта по посочения елемент не може да надхвърля праговете, посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.
  По Елемент Б „Услуги“
  Категория на предприятието
  Максимален интензитет на помощта
  Микро и малки предприятия
  90 %

  Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля праговете, посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.

  Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на държавна помощ, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа. Посоченото ще бъде проверявано въз основа на представената Декларация за държавни/минимални помощи по Приложение Е.

  изражение - преди приспадането на данъци и други такси. Помощите, които се предоставят на няколко части (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и плащане/ия), се сконтират към техния размер към момента на предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и чл. 3, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи.
  Минимален и максимален срок за изпълнение на проектаПродължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  Допустими целеви групиПо настоящата процедура ще се подкрепят проекти, които се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б), отнасящи се до кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите B „Добивна промишленост”, C „Преработваща промишленост”, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).

  Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия)1 съгласно КИД 2008 г.;
 • се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране;
 • включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.

  ВАЖНО: С оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий „Регионална приоритизация за проекти, изпълнявани на територията на СЗР“, за район, където се изпълнява проекта, се приема района с най-голям дял на заложени разходи по Елемент А „Инвестиции“.

  Също така, закупените по проекта дълготрайни материални и нематериални активи следва да бъдат използвани в съответния район и да останат свързани с този район за срок от минимум три години.
 • Критерии за допустимост на кандидатите1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

  Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.
  В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър. С цел избягване на подмяна на оценката новорегистираното предприятие следва да бъде еднолично капиталово дружество по смисъла на Търговския закон. Едноличен собственик на капитала на новорегистрираното предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата.

  2. Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

  Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и по смисъла на Приложение І към Регламент (ЕС) № 651/2014 като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Ж към Условията за кандидатстване).

  ВАЖНО: Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираната от одобрените кандидати на етап кандидатстване категория на микро, малко или средно предприятие. В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до одобрение на интензитет на безвъзмездната финансова помощ по-висок от максимално допустимия за установената категория преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и/или до неправилно класиране, ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съответния кандидат. В случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на одобрен кандидат преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ настъпи промяна и в резултат на промяната интензитетът на помощта надхвърля максимално допустимия за новата категория съгласно т. 10 на Условията, за съответния кандидат ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, а също и в случаите, когато не са допустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

  3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

  4. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:
  B „Добивна промишленост“,
  C „Преработваща промишленост“,
  D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
  Кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D, са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ.
  E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
  F „Строителство“.

  За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2015 г.).

  Моля имайте предвид, че за определяне на допустимостта съгласно посочения критерий се използва Класификация на икономическите дейности (КИД-2008 – Приложение У към Условията за кандидатстване).

  Допълнително, при определяне на допустимостта съгласно посочения критерий, кандидатите следва да се съобразят с изрично посочените по-долу недопустими сектори съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване.
  Допустими дейностиПроектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ от Приоритетна ос 3 на ОПИК, както и на целите на настоящата процедура, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

  Допустими проекти:
  1. За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване).

  Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

  Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

  ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта.

  В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от два месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

  Енергийният одит следва да бъде подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице. Одитите се изпращат на АУЕР по електронен път на следния електронен адрес opic@seea.government.bg .

  В случай на установени несъответствия или забележки по съдържанието на енергийния одит, АУЕР може да отправи искане за преработка на енергийния одит и/или разяснения. Кандидатите имат срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаване на известие от АУЕР, като денят на получаване на искането за преработване не се брои, за преработка на одита и повторното му представяне. Известието от АУЕР се изпраща на електронния адрес, посочен от кандидата в т. 1.1.1 на Образеца на енергиен одит (Приложение Б).

  В рамките на процедурата по съгласуване на енергийния одит, искане за преработка и/или разяснения от АУЕР ще се изпраща еднократно.

  Кореспонденцията с АУЕР се осъществява единствено и само по електронен път чрез посочения по-горе електронен адрес.

  В случай на представяне на енергийния одит/преработения енергиен одит извън определените срокове, одитът няма да бъде разгледан от АУЕР и съответно кандидатът няма да получи становище за съответствие.

  Кандидатите, чиито енергийни одити са одобрени от страна на АУЕР, ще получат на електронната си поща становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В).

  Одобрените енергийни одити и копие на становищата за съответствие ще бъдат изпратени от АУЕР по служебен път на Управляващия орган на ОПИК и ще бъдат приложени към проектното предложение на кандидата.

  Кандидатите, чиито енергийни одити не са одобрени от АУЕР и след повторното им представяне, ще бъдат уведомени за причините за неиздаване на становище за съответствие.

  Крайният срок за получаване на становища от АУЕР при първо представяне на енергийния одит е 15 (петнадесет) работни дни от дата на изпращане на енергийния одит като денят на получаване на енергийния одит не се брои, а крайният срок за получаване на окончателно становище след повторно представяне на енергийния одит е 7 (седем) работни дни преди крайния срок за кандидатстване.

  2. Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“.

  ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

  ВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

  3) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
  Изискването за съответствие на проектните предложения с принципите на хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от Условията. Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

  4. Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България;

  5. Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване.

  6. Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата.
  Допустими дейности:Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
  и
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност; ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, допустими са само такива за собствено потребление.

  Кандидатите следва да имат предвид че дейностите, свързани с въвеждане на ВЕИ, не представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.

  В случай че кандидат по процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), същият не може да използва частта от енергийните спестявания, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на определените му по чл. 18 от ЗЕЕ цели за енергийни спестявания. Следва да се има предвид, че посочените кандидати са недопустими за подкрепа с регионална инвестиционна помощ.

  ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ.

  Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :
  - при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
  - при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или
  - при условията и праговете за минимална помощ.

  1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
  − разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
  Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи
  или
  − основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

  Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

  За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е необходимо допустимите разходи да надхвърлят минимален праг уреден в чл. 14, пар. 7 от Регламента, който по-подробно е пояснен в т. 9.

  Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

  Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.

  2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС1, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.
 • Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:
  - Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
  - Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

  ВАЖНО: Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 и респективно EN 45011 (или последващи версии) от:

  1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация‖, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;
  и/или

  2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).
  - Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А1;
  - Публичност и визуализация;

  Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган - http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.
  - Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

  Дейностите по настоящия Елемент следва да се изпълняват при условията и праговете за минимална помощ.

  ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.
 • Недопустими дейностиНедопустими по процедурата са следните видове дейности:
 • дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение от страна на бенефициента до Управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са извършени от бенефициента или не;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на дейността одит на проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или производител);
 • закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях).
 • дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС1, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила (в случай на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност);
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • услуги, свързани с изготвяне на енергиен одит по образец;
 • консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер, които не са свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт;
 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на регионална инвестиционна помощ);
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н );
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт (в случай на минимална помощ).

 • Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.
  Личните данни са 100% защитени!