ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Проверете дали сте допустим кандидат безплатно!

Внимание! Срокът за кандидатстване по тази програма е изтекъл!Поради изтичане на срока за кандидатстване, програмата не е активна и не можете да подадете запитване по тази програма.
Данни за фирмата
Брой приключени финансови години
Икономическа дейност
  Средносписъчен брой на персонала
  Годишен оборот
  Стойност на активите
  Въпроси за оценка1. Предприятието закривало ли е през последните две години дейност, като тази, за която смята да кандидатства?


  2. Юридическото лице (и на ниво група) било ли е обект на решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар?


  3. Когато ЮЛ е капиталово дружество, неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби?


  4. Когато ЮЛ е персонално дружество, неговият капитал, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби?


  5. Предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори?


  6. Предприятието получавало ли е помощ за оздравяване?


  7. Дружеството и лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо него отговарят ли на описаните в ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 9, ал. 8, т. 1 НА ПМС 107/10.05.2014 условия?


  8. Потенциалният кандидатът има ли въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001?


  „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)
  „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство“ (код 15200)
  „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство“ (код 10100)
  „Разходи за суровини, материали и външни услуги“ (код 10200)
  „Разходи за персонал“ (код 10300)
  „Разходи за амортизация и обезценка“ (код 10400)
  „Печалба“ (код 14400) от разходната част на ОПР
  „Сума на актива“ (код 04500)
  Данни за връзка

  Какви са следващите стъпки?

  Въведените от Вас данни ще бъдат прегледани в най-кратък срок от нашият експертен екип, след което ще се свържем с Вас за допълнителна информация, при необходимост от такова, за преценка на допустимостта на проектната идея и вариантите за кандидатстване пред Вас.

  Внимание! Срокът за кандидатстване по тази програма е изтекъл!Поради изтичане на срока за кандидатстване, програмата не е активна и не можете да подадете запитване по тази програма.

  Личните данни са 100% защитени!