Политика на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от “ПИСАР.БГ” ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД


Данни за Обработващия и Администратора лични данни:

Кои сме ние?

“ПИСАР.БГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203625075, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Велико Търново" № 25 е обработващ лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.


“КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 205191958, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Вискяр планина № 19, ет. 2 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.


Данни за контакт с „ПИСАР.БГ“ ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София, ул. "Велико Търново" № 25

Телефон: + 359 897 666654

Ел. поща: office@pisar.bg

Интернет страница: https://pisar.bg/


Данни за контакт с “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София, ул. Вискяр планина № 19, ет. 2

Телефон: +359 2 491 2689

Ел. поща: dpo@credittrust.bg

Интернет страница: https://credittrust .bg/


Цели на обработването на лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

Осъществяване на контакт, предоставяне на оферта и преддоговорна информация, кредитна оценка и сключване кредит между Вас и „Кредит Тръст” ООД – лицензирана от Българска Народна Банка (БНБ) финансова институция, вписан в Търговски регистър с ЕИК 205191958, като “ПИСАР.БГ” ЕООД ще обработи и предаде (изпрати) попълнената от Вас контактна форма на „Кредит Тръст” ООД.


Обработвани лични данни

Личните данни, които „ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД обработват, са следните:

- Име и фамилия

- Данни за финансово състояние

- Мобилен номер

- Имейл

Тези данни са необходими за изпълнение на задълженията по извършване на кредитна оценка.


Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: Осъществяване на контакт, предоставяне на оферта и преддоговорна информация, кредитна оценка и сключване кредит.


Основания за обработваните лични данни


Съгласие

„ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Дружеството може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.


Договор

„ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД и/или сключите договор с „КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД , е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може дружеството да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.


Законово задължение

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 ,  Дружеството обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за него в качеството му на администратор в Закона за електронна търговия, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Дружеството, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.


Легитимен интерес

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД, в случаите, когато се извършват дейности по:

 • Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание

 • За проучване и подобряване на клиентското обслужване на „ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи


Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД имат право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • Публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато Дружеството има законово задължение да предоставя данните.

 • На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

 • На подизпълнители на Дружеството, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Дружеството договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Дружеството използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.


Срок за съхранение на личните данни

„ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД обработват Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „ПИСАР.БГ“ ЕООД и “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД ще изтрят Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.


Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Достъп

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента

Коригиране

Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Изтриване

Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

 • Няма законово или договорно основание за обработването им

 • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани

 • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект

 • В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679

Ограничаване

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Възражение

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Преносимост

Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Оттегляне на съгласие

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Жалба

Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Образец на Искане за упражняване на права

“ПИСАР.БГ“ ЕООД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме Образец  на Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/ 679.


Заявление в свободен текст

В случай, че желаете да отправите Вашето искане/заявление до “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани и да Ви отговорим коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити. За надлежната Ви идентификация и за да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в Искането да посочите точно определен набор от реквизити, за да може “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД да го изпълни:

 • Пълните си имена

 • ЕГН или ЛНЧ

 • Дата и място на раждане /ако не сте български гражданин/

 • Номер на личната Ви карта, на коя дата и от кой орган е издадена, срокът й на валидност

 • Постоянен адрес/адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния

 • Електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес

 • Телефон за контакт, ако желаете да предоставите възможност да се свържем с Вас

 • В какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, доставчик, служител/ бивш служител, законен представител/ действителен собственик/ пълномощник/ свързано лице на търговско дружество, съответно наименованието на търговското дружество, БУЛСТАТ/ЕИК/чуждестранен регистрационен номер; друго качество-вносител на каса; лице, теглило на каса; ипотекарен длъжник; солидарен длъжник; залогодател и др.

 • Описание на искането/заявлението до администратора

 • Предпочитан начин за получаване на отговор от администратора: на посочения от Вас в искането електронен адрес; на адрес за кореспонденция; в посочен от Вас удобен офис на Дружеството

 • Ако попълнените реквизитите са непълни и/или некоректни, е възможно да не сме в състояние да удовлетворим част/цялото Ви искане

Подаване на искания

Предоставяме Ви следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

 • На място във удобен за Вас офия на “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД

 • По електронен път на адрес: dpo@credittrust.bg – чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Получаване на отговор на искане

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

 • На място във удобен за Вас офис на “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД. Информираме Ви, че в случай на заявено упражняване на права по член 15 и/или член 20 от Регламент ЕС 2016/679, предаването на личните данни от “КРЕДИТ ТРЪСТ” ООД е осъществимо единствено в офис на Дружеството

 • По електронен път – чрез електронна поща

 • На постоянния Ви адрес или друг на посочен от Вас адрес за кореспонденция


Действащ надзорен орган

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg