ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.
Кои сме ние и какво предлагаме?Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" е организация, която се стреми да открие пред гражданите и малкия бизнес в България допълнителни възможности, чрез които да дофинансира своите проекти, опрости процесите по тяхното стартиране и повиши ефективността си по управлението им, като същевременно намали административната тежест.

Това, което предлагаме е:
 • Да ви информираме за възможностите за финансиране, посредством оперативните програми на ЕС;
 • Да потвърдим допустимостта Ви като кандидат, след като попълните създадената от нас форма;
 • Да продължим консултацията, като в случай, че сте допустим кандидат, ще се свържем с вас и ще Ви предоставим безплатна такава, на която ще Ви посъветваме за следващите стъпки, свързани с финансирането.
 • ДейностиСхема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):
   Вижте повече за отделните дейности:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми,ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
 • Допустими кандидати
 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;
 • които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
 • не са допустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Допустими дейности1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

  2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

  3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

  4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

  5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

  6. Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

  7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

  8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

  9. Визуализация на проекта.
  Допустими разходи1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

  2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

  3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

  4. Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

  5. Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

  6. Разходи за външни услуги за:
 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;
 • разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

  7. Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

  8. Разходи за визуализация
 • ФинансиранеМинимален размер на помощта: 50 000 лв.
  Максимален размер на помощта: 391 166 лв.
  Интензитет на помощта - до 90% от общите допустими разходи по проекта.
  Срок за изпълнение на проектитеСрок за изпълнение на проектите: 24 месеца
  Срок за кандидатстванеПроцедурата Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е с краен срок за подаване на проектни предложения до 19:00 часа на 05 май 2016г.

  Проверете дали отговаряте на условията. В случай, че отговаряте, можете да получите БЕЗПЛАТНА консултация от нас.

  Личните данни са 100% защитени!