ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Кои сме ние и какво предлагаме?Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" е организация, която се стреми да открие пред гражданите и малкия бизнес в България допълнителни възможности, чрез които да дофинансира своите проекти, опрости процесите по тяхното стартиране и повиши ефективността си по управлението им, като същевременно намали административната тежест.

Това, което предлагаме е:
 • Да ви информираме за възможностите за финансиране, посредством оперативните програми на ЕС;
 • Да потвърдим допустимостта Ви като кандидат, след като попълните създадената от нас форма;
 • Да продължим консултацията, като в случай, че сте допустим кандидат, ще се свържем с вас и ще Ви предоставим безплатна такава, на която ще Ви посъветваме за следващите стъпки, свързани с финансирането.
 • Цел на процедуратаНастоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

  Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

  Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.
  Срок за кандидатстванеПроцедурата "Добри и безопасни условия на труд" е с краен срок за подаване на проектни предложения до 17:30 часа на 14 юни 2016г.
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проектВсеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
  Процент на съфинансиранеЗа бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

  За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

  Моля обърнете внимание, че съфинансирането от страна на бенефициента следва да бъде включено в бюджета на проекта.
  Допустими дейности
  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
  Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
  Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.

  Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

  Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

  1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества
  - локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;
  - нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;
  вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;
  - аварийни вентилационни системи;

  2. Защита от наднормен шум
  - защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;
  - заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;
  - звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

  3. Защита от вибрации при работа
  - поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;
  - осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

  4. Защита от навлизане в опасна зона
  - ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;
  - блокировки – механични, електрически или др.;
  - ограждения с блокировки;
  - предпазители;
  - предпазители с блокировки;
  - екрани;
  - устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

  5. Защита от падащи предмети
  - козирки, навеси, прегради;
  - тунели;
  - мрежи;
  - бордови дъски;

  6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети
  - предпазители;
  - предпазни екрани;
  - паравани, ограждения;

  7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон
  - парапети, перила, бордова дъска;
  - мрежи;
  - осигурителни линии;

  8. Защита от допир до горещи повърхности
  - изолиране на зоните;
  - ограждения, екрани;
  - изолиращи покрития;

  9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах
  - обща вентилация;
  - локална аспирация;
  - система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;
  - аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

  10. Защита от опасни лъчения
  - предпазни екрани - защитни покрития;
  - система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол;
  - екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;
  - оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

  11. Защита от електростатични заряди
  - система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;
  - система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;
  - използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

  12. Защита от електромагнитни полета
  - излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;
  - екраниране с плътен материал или с метална мрежа;
  - предупредителна сигнализация или блокировка;

  13. Защита от неблагоприятен микроклимат
  - системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;
  - вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;
  - въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;
  - подмяна на дограма;
  - изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;
  - климатични системи/климатици;

  14. Изкопи
  - платна за защитни системи за изкопи;
  - технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;
  - газсигнализатори;

  15. Защита от пожар и взрив
  - система от хидранти, шлангове със струйници;
  - автоматична пожарогасителна инсталация;
  - пожароизвестителна инсталация;
  - автоматични газанализатори;
  - мълниезащитна инсталация;

  16. Защита при работа в ограничени пространства
  - полиспастни системи за спасяване;
  - газсигнализатори;

  17. Защита при аварии и природни бедствия
  - система за аварийно известяване с цел евакуация;

  18. Електробезопасност
  - изолиращи щанги;
  - изолиращи стълби;
  - изолиращи площадки;
  - диелектрични килимчета;
  - предпазни екрани;
  - временни ограждения;
  - преносими заземители;
  - изолиращи щанги за преносими заземители;
  - изолиращи оперативни щанги;

  19. Защита от биологични агенти в работната среда
  - подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща-нагнетяваща);

  20. Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания
  - ергономични офис столове;
  - ергономични работни столове.
  Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

  Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
  Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
  Допустими разходи
  1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
  2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения;
  1. Разходи за специализиран софтуер необходим за осъществяването на Дейност 1
  2. Разходи за материали и консумативи
  3. Разходи за гориво за използваните МПС
  4. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС 5.
  5. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар
  1. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
  2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други
  3. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
  4. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде
  5.Тук следва да се заложат и разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв - тези разходи следва да бъдат в размер до 10% от общите допустими разходи.
  По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 20% от общите допустими разходи.

  Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) – до 20% от общите допустими разходи по проекта.

  Разходите са допустими единствено, в случай че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.

  Разходи за извършване на основен ремонт, съгласно §5, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУТ са допустими единствено при изпълнението на дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания, ако са аргументирани в проектното предложение.
  Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

  ВАЖНО!
  „Разходи за организация и управление“ са непреки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на операцията – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на операцията (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).

  „Непреки разходи” са разходите, които са косвено съотносими към дейностите по съответната операция и участват с част от общата стойност на разхода, определена на постоянна ставка в случаите, в които не е възможно точното определяне на частта на разходите, съотносима към съответните дейности по операцията.
  Недопустими разходи- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
  - глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
  - комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
  - данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
  - закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
  - разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
  - лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
  - субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
  - разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
  - разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
  - разходи за закупуване на транспортни средства;
  - разходи за наем на транспортни средства, освен случаите на възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.
  - разходи за задължително обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г;
  - разходи за работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.;
  - разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане при изпълнението на дейност 2;
  - разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.;
  - разходи за анализи, проучвания и изследвания.

  Личните данни са 100% защитени!