Честа тема през последната година в медиите бе т.нар. „кражба на фирма”, респ. необходимостта от предприемане на мерки от страна на държавата в „борбата” с това обществено „явление”.

Какво е кражба на фирма?

„Кражба на фирма” в тесния смисъл на това понятие е прехвърлянето на собствеността върху капитала на дружеството върху трети лица. Например Вие сте едноличен собственик на капитала на едно ООД, но след справка в Търговския регистър установявате, че на Ваше място като едноличен собственик на дружеството фигурира едно трето лица – напр. Петър Иванов.

„Кражба на фирма” в широкия смисъл на това понятие е налице и когато е сменен управителят на дружеството, без обаче да е прехвърлена собствеността върху дружествените дялове. Напр. Вие продължавате да сте едноличен собственик на капитала на фирма „Х”, но междувременно, без да разберете, управител вече не е Иван Петров, а Петър Иванов. Като такъв той може да извършва различни действия от името на дружеството, напр. да преведе наличните по банковите сметки на дружеството суми на трети лица.

Положението досега и механизмите за защита преди промените в ТЗ от 30.12.2016 г.

Досега законът изискваше прехвърлянето на търговско предприятие (фирмата), както и прехвърлянето на дружествен дял да се изврършва с нотариална заверка на подписите – изискване, което лесно се „преодоляваше” с фалшиви печати. Законът не изискваше „по-особена” от простата писмена форма за решенията на Общото събрание на съдружниците за приемане/ изключване на съдружник; разпореждане с имоти; смяна на управител; промени в капитала.

Ограничен кръг лица можеха и могат да вписват промени по партидите на търговците в регистъра, а достъпът до партидите на търговците, където могат да се видят сканираните от тях документи (респ. лични данни и подписи, съдържащи се в тях) се осъществява посредством електронен подпис.
Съществуваше и съществува система за sms-известяване на търговците/ техните пълномощници за вписани промени по партидата на дружеството.

Какво се промени?

С приетите поправки в ТЗ, търговските предприятия (фирми) вече ще се прехвърлят едновременно със заверка на подписите на отчуждител и приобретател и на съдържанието на договора за прехвърляне на предприятието. По същият начин ще се прихвърлят и дружествени дялове. Отделно от това нотариална заверка ще бъде необходима и за протоколите от общи събрания на съдружниците, с които се вземат решения за приемане и изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитал; избор и освобождаване на управител, в т.ч. и от отговорност, както и разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството.

Как посочените промени рефлектират върху процедурата по вписване?

Предстои приемането на инструкция за изменение и допълнение на инструкцията, отнасяща се до действията, които служителите в Агенцията по вписванията ще извършват при проверка на заявления за вписване на промени във фирми. Текстът на инструкцията е достъпен на сайта на Минисетрството на правосъдието. Според предлаганите промени след подаване на заявлението за вписване на промени, длъжностното лице по вписванията ще прави проверка дали представените от заявителя нотариално заверени документи са налични в Единната информационна система „Единство”, модул „Удостоверявания по ТЗ”, поддържана от Нотариалната камара на Република България. Ако представените от заявителя документи фигурират в регистъра, исканата промяна ще бъде вписана. Ако обаче подадената от заявителя информация е неистинска или липсва подобно удостоверяване в регистъра с нотариалните удостоверявания, или пък в представените документи са налице несъответствия спрямо сканираните от нотариуса, длъжностното лице ще трябва да установи дали наистина е извършено посоченото удостоверяване. Това ще се случва чрез проверка в кантората на нотариуса чрез технически средства за комуникация от разстояние – по телефон или електронна поща. Ако нотариусът потвърди удостоверяването, вписването ще бъда извършено, в противен случай заявителят получава отказ.

Новите промени определено са свързани с повече формалности, но представляват по-сериозна „бариера” за преодоляване от крадците на фирми, което, от своя страна, гарантира в по-висока степен сигурността на Вашата фирма.

Автор: Лиляна Попова

Разберете повече за услугите по продажба на дружествени дялове, предлагани от Pisar.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *