Всеки от вас притежава мобилен телефон, а някои – и повече от един, и е потребител на мобилна(и) услуга(и), т.е. намира се в договорни отношения с определен мобилен оператор. Какво следва да имате предвид?

При сключване на договора с мобилния оператор:         

  • Мобилният оператор трябва да ви предостави точна и детайлна информация относно избраната от вас мобилна услуга/пакет от услуги на разбираем език, както и копие от подписания договор и общите условия, които се прилагат. Общите условия трябва да ги има на видно място в търговския обект (магазин/ офис) на оператора, както и на неговата интернет страница. За да бъдат задължителни за вас, трябва изрично да сте ги приели.
  • Може да сключите договор за най-много двугодишен срок, като задължително трябва да ви бъде предоставена възможност да изберете по-кратък срок (обикновено една година е другата възможност, която предоставят мобилните оператори).        
  • Договорът, който сте подписали влиза в сила в 7 – дневен срок от сключването му, освен ако не сте съгласили да влезе в сила незабавно. В този срок може да се откажете от договора без да дължите каквито и да е неустойки.

По време на срока на договора с мобилния оператор:

  • Ако по време на срока на договора, мобилният оператор промени общите условия, отнасящи се до услугата, която ползвате, имате право в 1 – месечен срок да прекратите договора си, без да дължите каквито и да е неустойки. Промяната на общите условия обикновено се обявява на сайта на мобилния оператор.
  • Може да прекратите договора си с мобилния оператор и преди да е изтекъл неговият срок, като за целта е необходимо да отправите до мобилния оператор 1 – месечно писмено предизвестие. В този случай, независимо от оставащия срок на договора ще дължите неустойка в размер само на 3 месечни такси. (Правилото на трите месечни такси няма да важи за вас, ако сте подписали договора си преди 01.07.2016 г.)

При изтичане на срока на договора с мобилния оператор:

  • При изтичане срока на договора, или по-рано, но ако сте изплатили на мобилния оператор изцяло цената на притежаваното от вас мобилно устройство, имате право да поискате отключването на мобилния апарат, ако същият е кодиран.
  • Подписаният от вас договор не се подновява автоматично, когато изтече, за същия срок – той остава в сила между вас и мобилния оператор при същите условия, но за неопределен срок и вие можете да го прекратите, когато пожелаете, без съгласието на мобилния оператор. За целта е необходимо да отправите единствено едномесечно писмено предизвестие до него.

Ако желаете да смените мобилния оператор:

  • Може да направите това по всяко време на договора, стига да сте платили всички ваши задължения към стария мобилен оператор, за които имате издадена фактура; неустойки, както и лизингови вноски за взетото от вас мобилно устройство (ако дължите такива).
  • Необходимо е да подадете заявление до мобилния оператор, чийто услуги възнамерявате да ползвате. (Това може да направите по електронен път или чрез пълномощник.) Заявлението съдържа вашите данни; номерът, който искате да пренесете; услугата/пакетът услуги, който искате да ползвате при новия мобилен оператор; изрично съгласие за прекратяване на договора със стария мобилен оператор след приключване на процедурата по пренос на номера).
  • Цялата процедура обикновено отнема не повече от 3 до 5 дни и е безплатна.

 

Автор: Лиляна Попова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *