Едно от задълженията, свързани с воденето на счетоводна отчетност е за обявяване/ публикуване на годишни финансови отчети. Какво трябва да знаете за него?

І. Публикуване на ГФО в ТР.

Кой е задължен да публикува ГФО в Търговския регистър?

Най-общо казано – търговските дружества – ако фирмата Ви е регистрирана като СД, КД, ООД/ЕООД, АД/ЕАД, КДА, то задължително трябва да обявите годишния си финансов отчет в ТР, воден от Агенцията по вписванията. Ако сте ЕТ, това задължение тежи върху Вас, в случай, че отговаряте на някой от следните критерии: балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година повече от 1,5 млн. лева; нетните приходи от продажбите за годината, надхвърлящи 2,5 млн. лева; персонал за годината над 50 човека.

Кой съставя годишния финансов отчет?

Законът поставя определени изисквания относно съставителите на финансови отчети – необходимо е те да са счетоводители, които притежават определена образователна степен и стаж по специалността, или счетоводни предприятия, в чиито предмет на дейност е включено съставянето на финансови отчети. Финансовите отчети на определени фирми, като напр. АД/ЕАД, КДА, дружества – емитентни на ценни книжа, кредитни, застрахователни инвестиционни дружества, както и пенсионноосигурителните фондове, подлежат и на независим финансов одит от регистрирани одитори.

За какъв период се състоявя годишния финансов отчет?

Както показва и наименованието – за една финансова година, която съвпада с календарната, т.е. от 01 януари до 31 декември на съответната година. Важно е да имате предвид, че няма значение кога точно през годината сте регистрирали своята фирма – дали на 05 януари или на 20 декември – задължението за обявяване на годишен финансов отчет тежи върху вас.

Срокове за обявяване на ГФО и санкции

Годишният финансов отчет се обявява в Търговския регистър през следващата календарна година, т.е. през 2017 г. трябва да обявявите ГФО за 2016 г., като законът определя краен срок, в който следва да изпълните това – до 30 юни, независимо като какво е регистрирана вашата фирма – ООД, АД или СД.

Ако не обявите в срок ГФО, глобата, която може да бъде наложена на фирмата ви е в размер от 500 до 3 000 лв., като за повторно нарушение размерът е двоен.

Ако не обявите ГФО в продължение на три години, по отношение на вашата фирма, ще важи презумпцията да неплатежоспособност, която е основание за откриване на производство по несъстоятелност.

Публикуване на ГФО в ТР – как става?

Два са начините, по които можете да представите за обявяване в ТР своя ГФО – на място, на ръка или по електронен път с електронен подпис (заявление Г2). В първият случай държавната такса е 40 лв., а във втория – на половина.

Какви са изискванията към заявлението?

Заявлението за обявяване на ГФО се представя в ТР от легитимирано лице, като това може да бъде управителят на дружеството; съставителя на финансовия отчет, който обаче трябва да има изрично нотариално заверено пълномощно за целта; адвокат, който е снабден с изрично писмено пълномощно; или друго лице в предвидените от закона случаи – напр. синдик за дружествата в несъстоятелност.

Към заявлението се прилага самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения според правноорганизационната форма на дружеството, напр. за АД е необходим доклада на независимия одитор. Прилагат се още пълномощно; декларация за истинност и документ за платена държавна такса.

ІІ. Публикуване на ГФО на ЮЛНЦ.

Кой е задължен?

По закон всяка една ли неправителствена организация (НПО), независимо дали е сдружение или фондация и в чия полза (обществена или частна) осъществява дейност, трябва да публикува ГФО.

Кой съставя годишния финансов отчет?

Счетоводител или счетоводно предприятие (дружество, в чийто предмет на дейност е включено съставяне на финансови отчети и което има служители със счетоводно образование). Важно да знаете е, че в определение случаи ГФО на ЮЛНЦ (НПО) в обществена полза подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор, напр. когато балансовата стойност на активите е над 1 млн. лв.

За какъв период се състоявя годишния финансов отчет?

За период от една финансова  година, която съвпада с календарната от 01 януари до 31 декември, като тук няма значение по кое време на годината сте учредили НПО-то – дали на 2 януари или на 22 декември.

Срокове за обявяване на ГФО и санкции

ЮЛНЦ в обществена полза представят ГФО до 31 май на съответната календарна година следваща отчетната, а ЮЛНЦ в частна полза – до 30 юни. Ако НПО не състави ГФО в срок, административното наказание е в размер от 500 до 3000 лв.

Къде се обявява финансовия отчет?

Отговорът на този въпрос зависи от вида на ЮЛНЦ.

ЮЛНЦ в обществена полза, представят финансовите си отчети в Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието. Заявлението може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път, като такса не се дължи.

ЮЛНЦ в частна полза публикуват своят ГФО в икономическо издание или в специализиран икономически сайт в интернет, като таксата, която се заплаща, се определя от всяко издание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *