При договора за продажба на МПС-во, основно задължение на продавача е да прехвърли собствеността върху продадената вещ, съответно правото на владение, ползване и разпореждане. Принципът е, че собствеността преминава върху купувача по силата на сключения договор, стига продавачът да е собственик на МПС-во, предмет на продажбата. Но продавачът няма да е изпълнил задължението си, ако не е собственик или ако автомобилът /респективно други МПС-ва/ е обременен с права на трети лица, тъй като купувачът или изобщо не става собственик или придобива автомобила заедно с тежестите.

I. За да защити приобретателя /купувача/ от неблагоприятни последици от сделка с лице, което не е собственик, законодателят е предвидил следното:

Първо: Прехвърлянето на собствеността на автомобили, на ремаркета с товароносимост над 10 тона, на колесни трактори и на мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3, които имат регистрация в страната да става с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните / чл. 144, ал. (2) ЗДвП/. Това означава, че нотариусът е длъжен да изиска свидетелството за регистрация на МПС-во и да се увери, че продавачът е действителния собственик на продавания автомобил.
Второ: Прехвърлянето на МПС-ва, които нямат регистрация в страната или за тях няма изискване за нотариална заверка, става с обикновен писмен договор. / Чл. 144, ал. (1) от ЗДвП/ В този случай, не е изключено продавачът да не притежава автомобила, предмет на продажбата и купувачът да сключи сделка без да знае за това. Тогава законът предоставя възможност да го признае за собственик на основание, посочено в чл. 78 от Закон за собствеността /Който придобие по възмезден начин владението на движима вещ или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността, освен когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите. Това правило се прилага и за придобиване на други вещни права върху движима вещ./, както и урежда правата на купувача и съответно отговорността на продавача при разваляне на договора, при съдебно отстранение /евикция/ и др. /съгласно чл. 188 и следв. от ЗЗД/.

II. В случаите, когато трети лица имат права върху МПС-во, предмет на продажбата, които могат да противопоставят на купувача,/ например наложен запор върху автомобила, договор за особен залог на МПС-во, договор за наем на МПС-во за срок над 1 година и други/, особено внимание следва да се обърне на продажбата на автомобил, върху който е наложен запор от съдебен изпълнител или друг държавен орган. 

Сегашното налагане на запора и множеството пропуски в законовата уредба, създава редица проблеми не само за съдебните изпълнители при насочване на принудителното изпълнение върху конкретно описаното МПС-во, но и за гражданите, които са купили запориран автомобил.

Въпреки явната необходимост запорът върху МПС да се налага чрез вписването му в регистъра на МПС-ва в КАТ, законът не предвжда това да става в момента на налагане на запора.Не изисква и когато се налага запор, да се уведомяват трети лица, няма и публичен регистър на наложените запори.

Класическият и досега действащ начин за налагане на запор на движима вещ, в това число и МПС-ва, е чрез опис на съответния автомобил или с получаване на съобщението за описа или запорирането му /чл.450, ал. (1) ГПК/, като от този момент длъжникът /т.е. собственикът на автомобила/ няма право да се разпорежда с него, а това означава, че няма и право да го продава. /чл.450, ал. (1) ГПК/. Идентична е и уредбата в ДОПК, с тази разлика, че там изрично е предвидено за запорът наложен върху МПС-то да бъде изпратено до органите на МВР /Чл.201, ал. (3) ДОПК/.

Невинаги обаче длъжникът/продавачът по договора за продажба е известен за направения и опис и за наложения запор на автомобила към момента на подписване на договора за продажба. Това е възможно, защото както вече бе уточнено, запорът върху МПС-ва  не изисква налагането му да става с вписване в регистъра на МПС-ва в КАТ, нито в други регистри. От друга страна такава информация постъпва в регистрите на КАТ, но в последващ налагането на запора момент, поради което е възможно на купувача да му да бъде отказана регистрацията на автомобила.

При това не е предвидена възможност купувачът да бъде предпазен от подобен риск, защото няма и връзка между служебните регистри на КАТ и нотариусите, които заверяват подписите на страните по договора за продажба на евентуално запорираното МПС-во. Освен това няма изискване нотариусите да отправят искания за справки, а и не е реално и практически изпълнимо това да се случча по отношение на всяка продажба.

Затова нашият съвет е, ако смятате да купувате МПС-во и имате съмнения относно наложени запори, да се опитате да защитите интересите си като направите справка или помолите продавачът да направи такава във ваше присъствие в звено “Пътна полиция” при съответната дирекция на МВР по месторегистрация на автомобила. Също, възможен, но тромав вариант е след заплащане определена такса да направите справка за образувани изпълнителни дела от държавен съдебен изпълнител /справка по местоживеене/ или частен съдебен изпълнител https://newregistry.bcpea.org/pages/procedure1.html, насочени срещу движимото и недвижимото имущество на лицето, продавач по сделката.

И все пак, в случай че закупите автомобил и се окаже, че върху него има наложен запор или друго законово ограничение, ще Ви бъде отказана регистрацията на превозното средство в КАТ, независимо че сте станали собственик до отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган. / чл. 143, ал. (9) ЗДвП и чл. 8, ал. 3 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. на МВР/ . С други думи запорът ще бъде вдигнат, ако отпадне задължението, заради което е бил наложен, а това ще стане:

  • с плащането на цялото или съгласно разпоредбите на ГПК /чл. 454 и следващите/ на част от задължението (поне 30 на сто от вземанията по предявените изпълнителни листове и всеки месец по 10 на сто от тях);
  • след обжалване пред съответния съд и отменяне на запора.

Защитата на правата и интересите си, купувачът може да реализира и като развали договора по реда на ЗЗД / чл. 189 и след./

Възможен е вариант, при който продажбата на превозното средство да е осъществена преди налагане на запора, но новият собственик да не е изпълнил административното си задължение за регистрация в определения 14-дневен срок, или дори да го е изпълнил но междувременно да е бил наложен запорът. И в двата случая, достоверната дата на нотариално завереният договор за продажба, предхождаща датата на запора ще бъде основание за служебното му отменяне. Разликата между първия и втория случай е, че в първия случай новият купувач ще заплати глоба за неизпълнение на задължението за регистрация в законовия срок.

III. По отношение на продажбата на превозно средство, което е предмет на договор за особен залог на ПС-во, справка за вписан залог, противопоставим на бъдещия купувач може да бъде направена в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ). Ако купувачът реши да закупи автомобил или друго превозно средство, независимо от вписания особен залог, той придобива правата върху последното и има положението на залогодател, като е длъжен да уведоми писмено заложния кредитор за придобитите от него права. / Чл. 13. ЗОЗ/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *