Защитете вас и вашето имущество


Гражданска отговорност

Злополука

Имущество

Автокаско

Злополука на пътниците

Застраховка Задължителна Злополука на пътниците

При въпроси - 0700 20 300
Застрахователна сума за 1 лице:50 000+ лв.
Вид застраховка:Задължителна „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз
Застраховател

ИЗПРАТЕТЕ КОПИЕ НА ТАЛОН И КАСОВА БЕЛЕЖКА ОТ АПАРАТА НА:
Viber: +359 877 175330
Skype: spotins.bg
e-mail: [email protected]

С натискането на бутона "Поръчай", декларирате, че се съгласявате с общите условия на фондация "Граждани срещу бюрокрацията", Застрахователен брокер "Омникар и партньори" ООД и застрахователно дружество "Дженерали".

При въпроси - 0700 20 300

* Посочената цена е с вкл. 2% данък по ДЗП и вноски в ГФ и ОФ. Цената е за 1 място + 8,51 лв. за всяко допълнително място.
Застраховката важи за територията на Република България.
При сключване на Злополука на местата и Гражданска отговорност на автомобилистите в Дженерали Застраховане АД не се начислява завишение 30% за таксиметрови автомобили за застраховка Гражданска отговорност. Можете да поискате вашата комбинирана оферта.
Запознайте се с общите условия на "Дженерали", за предлаганите застрахователни продукти на тази страница.
Предоставените данни, цени, информация, сравнения и последващата консултация се осъществява от Застрахователен брокер Омникар и Партньори ООД, ЕИК 202565630, притежаващ лиценз № 499-ЗБ/28.06.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор. При поръчка на застраховка или искане за консултация, чрез Pisar.bg, са в сила и общите условия на spotins.bg собственост на Застрахователен брокер Омникар и Партньори ООД. Oбщи условия.

НАРЕДБА 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
Приета с Решение № 149-Н от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО в сила от 01.01.2016г. обнародван в Държавен вестник брой: 102, от 29.12.2015г.

Извадка:
….

ЧАСТ ПЕТА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ДЯЛ ПЪРВИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Глава четиридесет и четвърта
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Видове задължителни застраховки

Чл. 461. Задължителни застраховки са:
1. „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, наричана по-нататък „задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“;
2. „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз по т. 1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, наричана по-нататък „задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците“;
3. други застраховки, предвидени със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

Задължение на застрахователя за сключване на договор за задължителна застраховка

Чл. 462. Застраховател, който извършва задължително застраховане на територията на Република България, не може да откаже сключване на договор за задължителна застраховка.

Задължителна застраховка срещу трудова злополука

Чл. 463. Всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка срещу трудова злополука при условията на право на установяване или на свобода на предоставяне на услуги, е длъжен да определи българското законодателство като приложимо право по застрахователния договор.

Срок на задължителните застраховки

Чл. 464. (1) Срокът на задължителните застраховки се определя от страните по договора, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.
(2) Договорът за задължително застраховане се подновява преди изтичането на срока му освен в случаите, когато е отпаднал застрахователният интерес.

Договор за задължителна застраховка със застрахователна сума над минималните изисквания

Чл. 465. (1) Договорът за задължителна застраховка може да се сключи и за застрахователна сума над минималните изисквания, установени с нормативен акт, като в този случай се приема, че задължението за сключване на застраховка е изпълнено.
(2) В случаите на застраховка „Гражданска отговорност“ със застрахователна сума в размер над минималните задължителни изисквания, установени с нормативен акт, за застрахователна сума, надхвърляща задължителното ниво на покритие, може да бъде сключен и втори застрахователен договор и при друг застраховател освен в случаите на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Контрол за сключването на договори за задължителни застраховки

Чл. 466. (1) Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка се упражнява от органите, на които това е възложено със закон.
(2) Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Злополука“ на служителите в държавни учреждения се осъществява от по-горестоящия държавен орган на съответното учреждение, а когато няма такъв – от Агенцията за държавна финансова инспекция.
(3) Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците се осъществява от органите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи.

Информация, която се предоставя на Европейската комисия относно задължителното застраховане

Чл. 467. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за задължителните застраховки, предвидени от българското законодателство, като посочва:
1. нормативните разпоредби, отнасящи се до тези застраховки;
2. задължителните реквизити на удостоверителните документи, които застрахователят е длъжен да предостави на застрахования, за доказване, че задължението за сключване на застраховка е изпълнено.
(2) Когато задължителната застраховка е сключена със застраховател от държава членка при спазване на изискванията на ал. 1, се приема, че задължението за сключване на застраховка е изпълнено.
…….

Глава четиридесет и шеста
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

Задължени лица

Чл. 471. (1) Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците.
(2) Средства за обществен превоз на пътници са:
1. релсови превозни средства;
2. тролейбуси и автобуси;
3. летателни апарати;
4. всички видове плавателни съдове;
5. въжени линии и влекове;
6. таксиметрови автомобили.

Обект на застраховане

Чл. 472. (1) Обект на застраховане по задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
(2) За пътници по ал. 1 се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.
(3) Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал.
(4) За лицата по ал. 3 превозвачите в обществения превоз могат да сключат доброволна застраховка „Злополука“.

Действие на задължителната застраховка „Злополука“

Чл. 473. (1) Задължителната застраховка по чл. 471 има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България.
(2) Качването и слизането на пътниците по време на движение на превозното средство или извън определените за тази цел места прекратява действието на застраховката, освен ако напускането на превозното средство в движение е предизвикано от непосредствена опасност за живота или здравето на пътника.
(3) Когато при условията на пътуване по ал. 1 извънредни причини наложат отклоняване на летателния апарат или плавателния съд за обществен превоз, застраховката има действие за времето на това отклонение.

Застрахователно покритие

Чл. 474. (1) Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие на злополука, покрита по договора за застраховка по чл. 471, е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник.
(2) При настъпване на злополука застрахованият пътник или неговите наследници имат право да искат от застрахователя, с който е сключен договорът, да плати застрахователната сума или съответната част от нея.

Изключения от покритие

Чл. 475. Застрахователят не дължи плащане, когато причинената на пътника смърт или трайна загуба на работоспособност е вследствие на:
1. война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други;
2. терористичен акт освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено със застрахователя;
3. опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътника;
4. опит за самоубийство или самоубийство на пътника;
5. заболяване от каквото и да е естество на пътника, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни състояния и те причинят смърт или телесно увреждане;
6. преждевременно раждане или аборт на пътника, освен ако те са предизвикани от настъпилата злополука;
7. температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътника, доколкото те не са следствие от настъпила злополука;
8. алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътника;
9. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.

Застрахователна сума

Чл. 476. Минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ по чл. 471 за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.
…….

Личните данни са 100% защитени!