I. Какво Ви предлага “Граждани срещу бюрокрацията”?К-О-Н-С-У-Л-Т-А-Ц-И-Я!
1) Експертният екип на Писар.БГ предлага на потенциалните бенефициенти услугата консултиране по оперативни програми на ЕС в диапазона от А до Я – ние ще извършим задълбочен предварителен анализ на представляваната от Вас компания, като потвърдим нейната допустимост по съответната процедура; оценим нейния потенциален точков актив; заедно определим възможните дейности по проекта и достигнем до заключение за потенциала на бъдещото проектно предложение, с ясна визия за неговото изготвяне, защита и управление.

Ние ще бъдем до Вас във всеки един от по-горе изброените етапи, като непрестанно осъществяваме предварителен, текущ и последващ контрол на процесите, с цел избягването на административни нарушения и финансови корекции.

2) При необходимост от съдействие по текущи проектни дейности, част от проектното предложение, което не е било изготвено с наше съдействие – моля, не се колебайте да се свържете с нас и получите безплатна консултация относно методиката Ви на управление.

3) При неяснота относно вариантите пред Вашата компания за получаване на безвъзмездни средства, моля, не се колебайте да отправите искане, чрез което да направим финансов и юридически анализ на желаното дружество, с цел определяне на бъдещите опции за проектни дейности по оперативните програми на ЕС.

4) Предложение за банково финансиране от доверените ни партньори

5) Предложение за застраховане на закупеното оборудване / покритие на рисковете по Вашето проектно предложение

Нашият екип е участвал в преминаването на всички етапи по изброените по-долу оперативни програми, като общият бюджет на консултираните проекти надхвърля стойността от 120 000 000 евро, предвид опита на екипа от сходни дейности, считано от 2005 г. до днешна дата.
II. Кои са оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020, попадащи в обсега на експертизата на Писар.БГ, от които държавната и/или частна структура на Република България би могла да се възползва?
Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020”:
 • интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 • устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 • приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

 • ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. Подкрепата по ОПИК 2014-2020 г. е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.
  Настоящата Оперативна програма цели да приложи наличните възможности за подкрепа на достъпа до финансиране на МСП чрез съчетаване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) с друго финансиране от бюджета на ЕС. Целта е да се продължи развитието на МСП посредством създаването на благоприятни условия за засилване взаимодействието между съществуващите програми за подкрепа на МСП, както на национално, така и на равнище ЕС. Основавайки се на опита, придобит чрез прилагането на Инициативата JEREMIE в България през програмен период 2007-2013, оперативната програма ще улесни достъпа до финансиране на МСП, чрез предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент комбиниращ средства от Хоризонт 2020, COSME, EИФ, ЕИБ и ЕФРР, в сътрудничество с ЕИБ/ЕИФ, с цел генериране на допълнително кредитиране за МСП. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г., е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането на взаимнодопълващите се видове растеж съгласно стратегията "Европа 2020":
 • Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основана на знанието и иновациите;
 • Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, водещи до социално и териториално сближаване. България е избрала възможността по член 39, пар. 2, (а) от Регламент (ЕС) 1303/2013, с оглед осигуряване на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. Финансовият принос следва да допринася за подчинени траншове и/или траншове тип „мецанин" на портфейлите, при условие че съответният финансов посредник запази достатъчна част от риска по портфейлите, която се равнява поне на изискването за запазване на риска, определено в Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и в Регламент (ЕС) № 575/2013 за гарантиране на адекватно хармонизиране на интересите. Настоящата оперативна програма се основава на предварителната оценка, осъществена от ЕК, в която се прави заключение, че добавената стойност на инициативата за МСП е нейният потенциал за директен принос към целите и политиките на ЕС. На практика, Инициативата може да допринесе значително за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия, за постигането на целите на ЕС за 2020 г., а също и за преодоляването на фрагментацията на пазара. ОП ИМСП представлява съществен инструмент за прилагане на политиките и постигане на целите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020, която представя визията на Република България за държавната подкрепа на МСП, в съответствие с европейските политики. ОП ИМСП допълва оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност― в областта на достъпа до финансиране за МСП, като ОП ИМСП осигурява гаранции върху портфейл от дългове в рамките на Тематична цел 3, докато по ОПИК такъв инструмент е предвиден по Тематична цел 1 и Тематична цел 4.
 • Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
 • Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства;
 • Улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед наувеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
 • Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
 • Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
 • Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
 • Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите.
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. България, както и останалите държави — членки на ЕС, също формулира свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно:
 • не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г.;
 • намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г.


 • Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР. Анализът към 2012 г. от Споразумението за партньорство показа нуждата през следващия програмен период България да положи значителни усилия, за да постигне заложените цели. Равнището на заетост за населението между 20 и 64-годишна възраст е 63% при цел от 76%, а в сравнение с базовата 2008 г., през 2010 г. броят на хората в бедност е нараснал с над 41 хиляди души. Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба:
 • По-висока и по-качествена заетост;
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
 • Модернизиране на публичните политики.
 • Засилване на научноизследовате лската дейност, технологичното развитие и иновациите
 • - Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследовате лска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследовате лската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по- специално центрове, които са от интерес за Европа;
  - Насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за научноизследовате лска и развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения, по- специално поощряване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на изграждането на мрежи, на клъстерите и на отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство, по- специално в ключови базови технологии, както и разпространението на технологии с общо предназначение.

 • Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот
 • - Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващоформал ни, неформални и неофициални процеси на изучаване за повторно включване в образователната и обучителната система;
  - Подобряване на качеството, ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по- специално за групите в неравностойно положение;
  - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции;ентрове на компетентност, по- специално центрове, които са от интерес за Европа;
  - Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за чиракуване.
  - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции;ентрове на компетентност, по- специално центрове, които са от интерес за Европа;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация
 • - Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;
  - Социално- икономическа нтеграция на маргинализирани общности като ромите.
  III. Каква е процедурата за получаване на консултация?- Попълване на формуляр по съответната процедура, който ще намерите в подменютата на Раздел Еврофондове

  - Безплатна проверка и получаване на обратна информация от наша страна за допустимостта на представляваното от Вас дружество

  - При положителен резултат на предходния въпрос, безплатна последваща консултация относно желаните от Вас проектни дейности и тяхната съвместимост в допустимите по процедурата разходи

  - Отправяне на ценово предложение за изготвянето на проектното предложение и последващото управление, при сключването на договор за безвъзмездна помощ
  IV. Полезни линкове:http://opic.bg/ - уеб страница на ОПИК

  http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376 - информация за “Инициатива за малки и средни предприятия”

  http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/ - информация за ПРСР

  http://esf.bg/ - уеб страница на ОПРЧР

  http://sf.mon.bg/ - уеб страница на НИИР

  http://www.eufunds.bg/ - уеб страница с информация за всички фондове на ЕС

  https://eumis2020.government.bg/ - информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, чрез която може да се подават проектни предложение и кандидатства по публични процедури за доставчик
  Заявете безплатна консултация   
   Харесай
   Сподели
   Препратка
   Дарения