Европейски програми - Pisar.bg
С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Европейски програми

Кои сме ние и какво предлагаме?Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" е организация, която се стреми да открие пред гражданите и малкия бизнес в България допълнителни възможности, чрез които да дофинансира своите проекти, опрости процесите по тяхното стартиране и повиши ефективността си по управлението им, като същевременно намали административната тежест.

Това, което предлагаме е:
 • Да ви информираме за възможностите за финансиране, посредством оперативните програми на ЕС;
 • Да потвърдим допустимостта Ви като кандидат, след като попълните създадената от нас форма;
 • Да продължим консултацията, като в случай, че сте допустим кандидат, ще се свържем с вас и ще Ви предоставим безплатна такава, на която ще Ви посъветваме за следващите стъпки, свързани с финансирането.
 • Развитие на управленския капацитет и растеж на МСППрограмата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

  Енергийна ефективност за МСППрограмата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятияПрограмата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).

  Добри и безопасни условия на трудПрограмата „Добри и безопасни условия на труд“ е част от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Схема "Добри и безопасни условия на труд" има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.


  
  Харесай
  Сподели
  Препратка
  Дарения